32 444 64 26 biuro@consensus24.pl

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Mediatorów „CONSENSU” z siedzibą w Katowicach 40-064 
ul. Mikołaja Kopernika 14, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach pod nr KRS 0000620647, zwołuje na dzień 10 listopada 2023 roku na godz. 15:00 w siedzibie stowarzyszenia Zwyczajne Walne Zebranie Członków z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie zebrania. 
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  3. Stwierdzenia poprawności zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 
  4. Przyjęcie porządku zebrania.
  5. Podjęcie uchwały zatwierdzającej przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2022.
  6. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Zarządu sporządzone na dzień 30.06.2023 r.
  7. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Komisji Rewizyjnej sporządzone na dzień 30.06.2023 r.
  8. Złożenie dokumentów w repozytorium. 
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Istnieje możliwość zdalnego uczestnictwa w Zebraniu przy wykorzystaniu aplikacji Teams, zgłoszenia przyjmowane są do dnia 9 listopada 2023 r.