32 444 64 26 biuro@consensus24.pl

Misja Stowarzyszenia Mediatorów „Consensus”

Misją Stowarzyszenia Mediatorów „Consensus” jest promowanie oraz propagowanie obywatelskich wartości demokratycznego państwa prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jako członka Unii Europejskiej. Misja jest realizowana przez dążenie do konsensusu dzięki praktycznemu  upowszechnianiu postaw akceptujących utrzymywanie zgody oraz pokoju społecznego  przy rozwiązywaniu problemów wynikających z konfliktów interesów grup i jednostek w drodze  negocjacji oraz mediacji oddalających perspektywę eskalacji. Dla Stowarzyszenia Mediatorów „Consensus” najważniejsze jest dobro oraz zadowolenie wszystkich Interesariuszy procesów mediacyjnych i takie organizowanie założeń oraz praktyki współpracy która zabezpiecza i ułatwia rozwiązywanie sporów. W celu osiągania jak najlepszych efektów swojej działalności Stowarzyszenie Mediatorów „Consensus”  dąży do stałego podnoszenia jakości współpracy z Interesariuszami, stale zwiększając swoje uwrażliwienie na ich potrzeby, które chętnie i życzliwie pomaga nie tylko zaspakajać ale też  uświadamiać i artykułować. W realizacji założeń Misji Członkowie Stowarzyszenia Mediatorów „Consensus” starają się dbać o szeroko rozumiany zrównoważony rozwój, szanując dobro oraz interesy poszczególnych Interesariuszy jednocześnie troszcząc się o tworzenie jak najlepszych warunków sprzyjających pokojowi społecznemu oraz rozwojowi. Dla stałego  osiągania tego celu Stowarzyszenie Mediatorów „Consensus” stawia sobie zadanie nieustannego podnoszenia zarówno posiadanych kwalifikacji formalnych  Członków Stowarzyszenia Mediatorów „Consensus” jak i kompetencji osobistych dla podnoszenia  jakości i efektywności  wykonywanych zadań statutowych. Misja Stowarzyszenia Mediatorów „Consensus”  jest także skoncentrowana wokół ciągłego rozwoju i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań przydatnych w mediowaniu a pochodzących z obszarów psychologii oraz  socjologii a także innych nauk społecznych. Dla realizacji tego celu Misją Stowarzyszenia Mediatorów „Consensus” jest także stawianie zadań budowania relacji ze środowiskami prawniczymi oraz naukowymi. Misja Stowarzyszenia Mediatorów „Consensus” realizowana jest zgodnie z przepisami zdefiniowanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz w oparciu o wskazania i regulacje Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Ważnym elementem Misji Stowarzyszenia Mediatorów „Consensus” jest pragmatyczne kierowanie się etycznymi zasadami CSR – Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, zdefiniowanymi w PN-ISO:26000, wraz z aktywnym promowaniem Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w  środowiskach współpracujących Interesariuszy.

Wizja Stowarzyszenia Mediatorów „Consensus”

Wizja Stowarzyszenia Mediatorów „Consensus” skoncentrowana jest na dążeniu do celu osiągania perspektywy tzw. „długiego trwania” w społecznej rzeczywistości rozwijającej się, obywatelskiej, demokratycznej, innowacyjnej Rzeczpospolitej Polskiej. Wizja Stowarzyszenia Mediatorów „Consensus” opiera się na 6 zasadniczych filarach praktycznej realizacji i wdrażania założeń pragmatycznego upowszechniania idei mediacji w modernizującym się społeczeństwie demokratycznego państwa:

  1. Stowarzyszenie Mediatorów „Consensus” praktycznie wdraża szeroko rozumiane założenia związane z prawami człowieka. Działania te znajdują odzwierciedlenie w praktycznym propagowaniu korzystania z praw obywatelskich do uczciwego i nie przewlekłego oraz profesjonalnie prowadzonego rozwiązywania wszelkich sporów z niezbywalnym prawem do korzystania z mediacji. Człowiek i Człowieczeństwo jest centralnym aspektem przez który Stowarzyszenie Mediatorów „Consensus” postrzega oraz organizuje swoje aktywności na rzecz i we współpracy z wszystkimi Interesariuszami.
  2. Stowarzyszenie Mediatorów „Consensus” stosuje uczciwe i rzetelne praktyki kierowania się obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polski prawem. Dużo wymagając stara się przestrzegać na odpowiednim poziomie adekwatnych w danym momencie reguł prawnych i etycznych. Stojąc na straży zasady równego traktowania Interesariuszy, prowadzi jednocześnie działania edukujące w kierunku uświadamiania osobistej, indywidualnej odpowiedzialności Mediatorów za etyczne i skuteczne wykonywanie otrzymywanych zadań i nie pojmowania idei równego traktowania jako jednakowego traktowania niezależnie od osiąganych wyników oraz jakości pracy.
  3. Stowarzyszenie Mediatorów „Consensus” przy prowadzeniu swoich działań statutowych przywiązuje bardzo dużą wagę do racjonalnego gospodarowania zasobami wszystkich Interesariuszy. Znajduje to szczególnie duże odzwierciedlenie w dążeniu do praktycznego promowania dużej troski o odpowiednie wykorzystanie zasobów posiadanego czasu i kompetencji Mediatorów oraz Stron organizowanej i prowadzonej mediacji. Ponadto Stowarzyszenie Mediatorów „Consensus” stara się minimalizować w każdym aspekcie swoje oddziaływanie na środowisko naturalne, upowszechniając w otoczeniu biznesowym  proekologiczne postawy i praktyczne zachowania, zmniejszając lub eliminując tworzenie nadmiernych ilości dokumentacji papierowej, ograniczając jeśli jest to możliwe i celowe podróże osobiste na rzecz zwiększania partycypacji nowoczesnych metod komunikacji audiowizualnej oraz promując inne  dostępne rozwiązania innowacyjne zmniejszające wywieranie przez cywilizację negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Dla osiągania tego celu Stowarzyszenie Mediatorów „Consensus”  stosuje coraz nowocześniejsze technologie w sensie technicznym oraz innowacje w kreowaniu optymalnego klimatu społecznego współpracy.
  4. Stowarzyszenie Mediatorów „Consensus” w praktyce działania stosuje uczciwe praktyki operacyjne wobec wszystkich Interesariuszy. Przestrzega zasad etycznych oraz reguł prawnych w prowadzonych działaniach, upowszechniając pozytywne postawy w tym zakresie, promując transparentność mediacji i negocjacji, otwartość oraz szczerość w budowanych relacjach z otoczeniem zewnętrznym.
  5. Stowarzyszenie Mediatorów „Consensus” istnieje i działa dla swoich natywnych Interesariuszy, którzy są centrum zainteresowania oraz sensu istnienia Stowarzyszenia Mediatorów „Consensus”. Dlatego konsekwentnie dąży do rozpoznawania oraz zaspakajania na jak najwyższym poziomie potrzeb zarówno swoich Członków jak i środowisk którym służą Mediatorzy, tak aby wszyscy zainteresowani chcieli nadal korzystać z oferowanych im usług oraz rozpowszechniać jak najlepsze opinie o Stowarzyszeniu Mediatorów „Consensus” przyczyniając się tym samym do dalszego pogłębiania i pozyskiwania nowych obszarów aktywności.
  6. Stowarzyszenie Mediatorów „Consensus” jest zaangażowane społecznie i wspiera rozwój społeczności lokalnych poprzez działania na wielu płaszczyznach zgodnie z zasadą „Myśl globalnie, działaj lokalnie”. Stowarzyszenie Mediatorów „Consensus” wspiera swoimi działaniami utrzymywanie oraz tworzenie nowych miejsc pracy, upowszechnia praktyczna wiedzę na temat ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa osobistego Interesariuszy jako pracowników zakładów pracy oraz członków rodzin. Wśród wszystkich Interesariuszy Stowarzyszenie Mediatorów „Consensus” upowszechnia praktyczne wdrażanie  zasad Społecznej Odpowiedzialności Biznesu rozumianej jako uwrażliwienie na potrzebę wiązania sukcesów w działalności gospodarczej oraz w życiu rodzinnym z zachowywaniem świadomości perspektywy celu działania jakim jest dobro Człowieka.