32 444 64 26 biuro@consensus24.pl

Mediacje gospodarcze

Co jest przedmiotem mediacji gospodarczych?

Do mediacji gospodarczej skierować można wszystkie sprawy, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody.

Podmiotami zaangażowanymi w konflikt w przypadku mediacji gospodarczych są przedsiębiorcy, czyli osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność gospodarczą.

Przedmiotem mediacji jest natomiast szeroki wachlarz tzw. „sporów biznesowych”, w tym:

 • Spory o zapłatę,
 • Spory w sprawach budowlanych,
 • Spory o naruszenie praw autorskich oraz patentowych oraz o naruszenie znaków towarowych,
 • Spory dotyczące zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów handlowych,
 • Spory wynikające ze stosunków handlowych podczas prowadzenia działalności gospodarczej.

Do kogo kierowana jest mediacja gospodarcza?

Do wszystkich tych przedsiębiorców i firm które:

 • Cenią swój czas i pieniądze
 • Chcą mieć wpływ na ostateczny wynik postępowania
 • Chcą mieć kontrolę nad przebiegiem postępowania
 • Cenią markę i renomę swojej firmy
 • Cenią sobie dyskrecję i poufność
 • Chcą zachować dobrą reputację i wiarygodność w oczach obecnych i potencjalnych partnerów biznesowych
 • Chcą pozostać w dobrych relacjach biznesowych z partnerami i zachować możliwość dalszej współpracy

Korzyści z mediacji

 • Mediacja jest dobrowolna, nic nie dzieje się bez zgody i wiedzy stron. Strony kontrolują i realnie wpływają na przebieg mediacji. Każdej ze stron przysługuje prawo do wycofania się z mediacji w dowolnym momencie.
 • Wynik mediacji i kształt ugody zależą tylko i wyłącznie od zainteresowanych stron, inaczej niż w przypadku postępowania sądowego czy sądu arbitrażowego.
 • Mediacja jest poufna, wszystkie informacje o zaistniałym sporze, uczestnikach mediacji, firmach pozostaje zachowane w tajemnicy. Nic co zostanie powiedziane i ujawnione podczas mediacji nie może zostać użyte jako dowód w sądzie.
 • Mediacja pozwala na kreatywne rozwiązania sporu , pozwala na rozwiązania dające poczucie wygranej każdemu uczestnikowi, co jest niemożliwe na  drodze postępowania sądowego czy arbitrażu.
 • Mediacja nie wymaga powoływania świadków, materiałów dowodowych, ocen i ekspertyz, biegłych sądowych i prawników.
 • Mediacja pozwala zachować dobre relacje z partnerami biznesowymi i kontynuować współpracę tym samym zachowując pozycje na rynku

WAŻNE ! 

UGODA ZAWARTA PRZED MEDIATOREM, PO JEJ ZATWIERDZENIU PRZEZ SĄD, MA MOC PRAWNĄ UGODY ZAWARTEJ PRZED SĄDEM.

UGODA ZAWARTA PRZED MEDIATOREM, KTÓRĄ ZATWIERDZONO PRZEZ NADANIE JEJ KLAUZULI WYKONALNOŚCI JEST TYTUŁEM WYKONAWCZYM.